ژئوپلیتیک شهری و تبیین مفهوم رقابت
1. ژئوپلیتیک شهری و تبیین مفهوم رقابت

زهرا احمدی پور؛ میثم میرزائی تبار

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 13-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98187.0

چکیده
  گسترش شهرنشینی، توسعه فضایی و کالبدی و افزایش اهمیت و نقش‌ شهرها در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... زمینه‌ساز توجه بیشتر و تلاش بازیگران برای به کنترل درآوردن فضاها و افزایش حوزه نفوذ، رقابت بازیگران ...  بیشتر