تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران
1. تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران

حسن لشکری؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
  تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران   چکیده   هدف این تحقیق، شناخت عوامل سینوپتیکی و دینامیکی موثر بر شکل گیری توفان گونو و آثار آن بر جنوب شرق ایران است. برای تحلیل سینوپتیکی توفان، ...  بیشتر