سازوکار شکل‌گیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس
1. سازوکار شکل‌گیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس

سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 177-192

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98207.0

چکیده
  کوهستان زاگرس با جهت‌گیری شمال غربی ـ جنوب شرقی، سدی در برابر جریان‌های غربی محسوب می‌شود. مطالعۀ حاضر به‌منظور یافتن سازوکاری برای تشریح نوع ویژه‌ای از رخداد چرخندزایی در بادپناه زاگرس انجام شد. ...  بیشتر