بررسی و شناسایی مناطق دارای پتانسیل کارستی‌شدن با استفاده از روش فازی و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی
1. بررسی و شناسایی مناطق دارای پتانسیل کارستی‌شدن با استفاده از روش فازی و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی

مرضیه مکرم؛ سعید نگهبان

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 121-134

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.118017.1171

چکیده
  مناطق کارستی به دلیل اهمیت بسیار زیاد در منابع آب و تنوع اشکال ژئومورفولوژیکی همواره در کانون توجه بوده‌اند. در مناطق خشک با توجه به اینکه کارست‌ها مناطق مناسبی برای ذخیرة سفره‌های آب شیرین محسوب می‌شوند، ...  بیشتر