اقلیم اختری (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)
1. اقلیم اختری (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

مژگان انتظاری؛ مژگان انتظاری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-10

چکیده
  نظریه پردازی در ژئومورفولوژی مبحثی بنیادین است والبته نقش فرایندهای زمین ریخت شناسی در ایجاد زمین سیماها را نباید سازوکاری تک انگاشتی تلقی کرد. اگرچه کار‌های با ارزشی دراین حوزه انجام گرفته ولی در ادبیات ...  بیشتر
بررسی وارزیابی روش‌های آماری دومتغیره در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از کارون جنوبی)
2. بررسی وارزیابی روش‌های آماری دومتغیره در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از کارون جنوبی)

مژگان انتظاری؛ مژگان انتظاری؛ زهرا ایزدی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 205-226

چکیده
  دراین تحقیق سعی شده است، حوضه رودخانه ماربر، در جنوب شهرستان سمیرم، به وسعت 1438 کیلومتر مربع، به دلیل ناپایداری شدید دامنه‌ها و رخداد پدیده زمین لغزش، با استفاده از روش‌های آماری دو متغیره پهنه بندی ...  بیشتر
ارزیابی پتانسیل‌های فرسایشی منطقه دستکن با استفاده از مدل SLEMSA
3. ارزیابی پتانسیل‌های فرسایشی منطقه دستکن با استفاده از مدل SLEMSA

مژگان انتظاری؛ رسول شریفی؛ زهرا ایزدی؛ سمیه السادات شاهزیدی

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 109-120

چکیده
    مفهوم فرسایش از دیدگاه ژئومورفولوژی از یک سو متوجه فرآیندهایی است که به چهره ‌ پردازی سطح زمین مشغول هستند و از سوی دیگر به عواملی که در برابر حفاظت خاک قرار می‌گیرند اشاره دارد. در این پژوهش سعی ...  بیشتر