ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد
1. ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98239

چکیده
  تشدید مشکلات زیست محیطی، ظهور و بروز بحران‌های اقتصادی و ناملایمات و نابرابری‌های اجتماعی به صورت ریشه‌های تاریخی مؤثر در شکل‌گیری نظریۀ توسعۀ پایدار، کارشناسان مسایل شهری را بر آن داشت تا راهکارهای ...  بیشتر