شناسایی موانع توسعة منطقه‌ای با به‌کارگیری شاخص فقر آبی نمونة موردی: استان قزوین
1. شناسایی موانع توسعة منطقه‌ای با به‌کارگیری شاخص فقر آبی نمونة موردی: استان قزوین

محمد حسین شریف‌زادگان؛ سحر ندایی طوسی؛ فرناز جمالی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 151-170

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98243.0

چکیده
  م محدود‌بودن ظرفیت منابع آبی از یک‌سو و تشدید روند برداشت بی‌رویه از منابع آب در نقاط مختلف جهان از سوی دیگر، باعث افزایش آگاهی و حساسیت‌های توسعه‌گران منطقه‌ای دربارة این منبع حیات‌بخش و تنظیم تقاضاهای ...  بیشتر