بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی
1. بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98280

چکیده
  گرز دیو یکی از ژئومورفوسایت‌‌های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی است که به دلیل کمیابی، شگفت‌انگیزبودن و نشان‌دادن فرایند‌های زمین‌شناسی، توجه ژئومورفولوژیست‌‌ها و گردشگران زمین را به خود جلب ...  بیشتر