منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی
1. منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی

لیلا لطفی؛ حسین نگارش؛ حسین نگارش

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 1-22

چکیده
  چکیده   دشت سیستان بدلیل وجود رسوبات آبرفتی و رودخانه ای ریز دانه، فرسایش پذیری زیادی داشته که با توجه به وزش بادهای120 روزه و خشک بودن منطقه این ذرات ریز به راحتی جا بجا شده و باعث به وجود آمدن تپه های ماسه ...  بیشتر