شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر با استفاده از مدل‌های کمّی مطالعه موردی: شهرتهران)
1. شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر با استفاده از مدل‌های کمّی مطالعه موردی: شهرتهران)

مهدی قرخلو؛ سعید زنگنه شهرکی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 19-40

چکیده
  چکیدهالگوی رشد و توسعه کالبدی یا شکل شهر به عنوان الگوی فضایی فعالیت های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف می شود و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکندگی شهری(sprawl) و الگوی شهر فشرده (Compact city) تقسیم می گردد. ...  بیشتر