کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی عناصر اقلیمی و پیش‌بینی سیکل خشکسالی ) مطالعه موردی: استان اصفهان(
1. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی عناصر اقلیمی و پیش‌بینی سیکل خشکسالی ) مطالعه موردی: استان اصفهان(

جواد خوشحال دستجردی؛ سیدمحمد حسینی

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 107-120

چکیده
   اربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی عناصر اقلیمی و پیش‌بینی سیکل خشکسالی ) مطالعه موردی: استان اصفهان( چکیده   در این­ پژوهش، از شبکه­های عصبی مصنوعی ( Artificial Neural Networks ) به عنوان ابزاری توانمند در مدل ...  بیشتر
بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی
2. بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی

جواد خوشحال دستجردی؛ حسین مردانیان

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 41-64

چکیده
    بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته   در دشت جرقویه سفلی     چکیده   در مطالعات آب و هواشناسی کشاورزی، شناخت ویژگیهای آب و هوایی هر منطقه به منظور بررسی تطابق کشت هر گیاه و پیش بینی احتمال رخدادهای ...  بیشتر