بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی
1. بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی

جواد خوشحال دستجردی؛ حسین مردانیان

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 41-64

چکیده
    بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته   در دشت جرقویه سفلی     چکیده   در مطالعات آب و هواشناسی کشاورزی، شناخت ویژگیهای آب و هوایی هر منطقه به منظور بررسی تطابق کشت هر گیاه و پیش بینی احتمال رخدادهای ...  بیشتر