شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران
1. شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران

طیب رضیئی؛ قاسم عزیزی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 65-86

چکیده
        چکیده   شناخت زیرمنطقه های همگن اقلیمی، یکی از نیازهای اولیه در برنامه ریزی های محیطی و آمایش سرزمین است که بویژه برای مطالعه بیلان آب و دیگر مسائل هیدرولوژی دارای اهمیت است. از این رو، برای شناخت ...  بیشتر