بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر
1. بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر

ملکه عزیز پور؛ کریم حسین زاده دلیر؛ نجما اسماعیل پور

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 105-124

چکیده
       چکیده   شهر یزد از دهه1350 با پدیده رشد افقی سریع روبه رو بوده است. موضوع رشد اندازه و اندام شهر به خودی خود یک معضل به شمار نمی‌رود، لیکن ترکیب آن با مقوله زمان یا به عبارتی «سرعت یافتن رشد افقی شهر» ...  بیشتر