مدیریت ساحلی و توسعه زیست- محیطی ناحیه چابهار
1. مدیریت ساحلی و توسعه زیست- محیطی ناحیه چابهار

عیسی ابراهیم زاده؛ صادق کریمی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 57-72

چکیده
    چکیده   با توجه به حساسیت و شکنندگی سواحل در برابر فرسایش و آلودگی‌ها،‌ اداره ساحل نیازمند یک سیستم مدیریتی کارآمد و یکپارچه است، تا در سایه آن توسعه پایدار در این گونه نواحی امکانپذیر باشد. در ناحیه ...  بیشتر