برآورد تابش کلی خورشید در سطح افقی زمین در اصفهان
1. برآورد تابش کلی خورشید در سطح افقی زمین در اصفهان

حجت اله یزان پناه؛ حمید برقی؛ راضیه میرمجربیان؛ حمید برقی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 95-104

چکیده
    چکیده   در این تحقیق به کمک داده‌های تابش ایستگاه ازن‌سنجی اصفهان در دوره آماری بیست ساله (1365-1384) نسبت به یافتن مدل مناسب برآورد شدت تابش خورشیدی رسیده به سطح از روی آمار ساعات آفتابی اقدام شده است. ...  بیشتر