تحلیلی بر پراکندگی شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های ایران
1. تحلیلی بر پراکندگی شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های ایران

اصغر ضرابـــی؛ احمد شاهیوندی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 17-32

چکیده
    چکیده   برای سنجش و رتبه­بندی توسعه اقتصادی مناطق، شاخص­های زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاصی دارند. با توجه به این که تعداد شاخص­های اقتصادی بسیار زیاد بوده و شاخص­های منتخب درجات متفاوتی ...  بیشتر