پهنه بندی ایران بر مبنای دماهای حداقل
1. پهنه بندی ایران بر مبنای دماهای حداقل

بهمن جوادی؛ فیروز مجرد

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 83-106

چکیده
    پهنه بندی ایران بر مبنای دماهای حداقلچکیده   دماهای حداقل در ایران، بر مبنای آمار چهل ساله 44 ایستگاه سینوپتیک، با استفاده از روش ها و تکنیک های آماری، از جمله تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون مقایسه ...  بیشتر