تجزیه و تحلیل کیفیت زمانی و مکانی آبهای زیرزمینی جلگه میناب
1. تجزیه و تحلیل کیفیت زمانی و مکانی آبهای زیرزمینی جلگه میناب

احمد نوحه گر؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ محمود حبیب‌الهیان

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 45-64

چکیده
  کیفیت آبهای زیرزمینی نقش به سزایی در مدیریت منابع آب ایفا می نماید. در این مطالعه آنالیز کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی وضعیت هیدروشیمی در سفره جلگه میناب با توجه به بررسی عناصر شیمیایی در آب زیرزمینی و ...  بیشتر