دیدگاه ساکنان روستای وکیل آباد نسبت به سودمندی گردشگری برای مردم محلی
1. دیدگاه ساکنان روستای وکیل آباد نسبت به سودمندی گردشگری برای مردم محلی

آئیژ عزمی؛ بهرام ایمانی؛ مرتضی محمدجانی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 105-116

چکیده
   تعامل های گردشگر و جامعه میزبان از جمله مسایل مهمی است که توجه به آن می تواند در رونق هر چه بیشتر گردشگری مفید باشد و این تحقیق بدین منظور انجام گرفته است . این مقاله نگرش مردم را درباره گردشگری و سودمند ...  بیشتر