ارزیابی پتانسیل‌های اقلیمی کشت زعفران در شهرستان مرودشت
1. ارزیابی پتانسیل‌های اقلیمی کشت زعفران در شهرستان مرودشت

حسین محمدی؛ فیروز رنجبر؛ محسن سلطانی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 143-154

چکیده
    محدویت‌ها و مرزهای تولید محصولات کشاورزی وابسته به شرایط اقلیمی است و آب و هوا یکی از مهمترین عوامل موثر در فعالیت‌های انسان به ویژه در بخش کشاورزی است. این تحقیق به منظور ارزیابی شرایط اقلمی برای ...  بیشتر
تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388
2. تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-14

چکیده
    در این پژوهش به منظور بررسی الگوی سینوپتیکی یخبندان شدید و دیر هنگام دوره 23 تا 26 فروردین ماه 1388، نقشه‌های هواشناسی میانگین فشار سطح دریا، 850 و 500 هکتوپاسکال بررسی شده است، و با استفاده از نقشه‌های ...  بیشتر