پژوهشی در توفای مخروط افکنه‌ای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن
1. پژوهشی در توفای مخروط افکنه‌ای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن

داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی‌خطیبی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-22

چکیده
    منطقه مورد مطالعه بخشی از سیستم مخروط افکنه‌ای پرسیان است که در دامنه شمالی کوه کیامکی قراردارد. وجود نهشته‌های توفایی در پایین دست مخروط افکنه پرسیان، ارتباط آنها با سایر بخش‌های سیستم مخروط افکنه‌ای، ...  بیشتر
بررسی آستانه‌های توپوگرافیکی وتحلیل نقش نوع سازندهای سطحی در توسعه خندق‌ها در دامنه‌های کوهستان‌های نواحی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه شورچای
2. بررسی آستانه‌های توپوگرافیکی وتحلیل نقش نوع سازندهای سطحی در توسعه خندق‌ها در دامنه‌های کوهستان‌های نواحی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه شورچای

مریم بیاتی‌خطیبی؛ معصومه رجبی؛ فریبا کرمی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 15-34

چکیده
  در سطوح دامنه‌های مناطقنیمه خشک انواع فرسایش و با شدت‌های متفاوت فعال است. فرسایش خطی بویژه فرسایشخندقی در بین انواع فرسایش مهمترین عامل تخلیه و ورود مواد دامنه ای به دشت‌هایسیلابی وآب‌های جاری محسوب ...  بیشتر