شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر
1. شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر

غلامرضا جانباز قبادی؛ عباس مفیدی؛ آذر زرین

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 23-40

چکیده
    به منظور شناسایی الگوهای همدیدی حاکم در زمان وقوع بارش‌های شدید زمستانه در منطقه خزری، با استفاده از داده‌های بارش 8 ایستگاه سینوپتیک سواحل جنوبی دریای خزر، روزهای بارش شدید زمستانه برای یکدوره ...  بیشتر