منشأیابی لکه‌های رسوبی منطقه بیاضه
1. منشأیابی لکه‌های رسوبی منطقه بیاضه

محمدرضا نوجوان؛ علیرضا عرب‌عامری

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 143-158

چکیده
    دانش رسوب شناسی از جمله روش‌های متداول در تحلیل محیط‌های رسوبی و تحلیل وقایع محیط شناسی چون تغییرات اقلیمی و آب و هوایی است. تحلیل نمونه‌های رسوبی در مقاطع زمین شناسی و یا مطالعه آن‌ها دربستر دریاچه‌ها ...  بیشتر