ارزیابی پتانسیل‌های اقلیمی کشت زعفران در شهرستان مرودشت
1. ارزیابی پتانسیل‌های اقلیمی کشت زعفران در شهرستان مرودشت

حسین محمدی؛ فیروز رنجبر؛ محسن سلطانی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 143-154

چکیده
    محدویت‌ها و مرزهای تولید محصولات کشاورزی وابسته به شرایط اقلیمی است و آب و هوا یکی از مهمترین عوامل موثر در فعالیت‌های انسان به ویژه در بخش کشاورزی است. این تحقیق به منظور ارزیابی شرایط اقلمی برای ...  بیشتر