بررسی پدیده نشست زمین و شکستگی‌‌های موجود در منطقه رستاق جنوب میبد
1. بررسی پدیده نشست زمین و شکستگی‌‌های موجود در منطقه رستاق جنوب میبد

احمدعلی زارع مهرجردی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 155-166

چکیده
    بر اساس نظریه زمین شناسان و دانشمندان سازه و متخصصین آب‌های زیرزمینی، برای نشست زمین و به دنبال آن گسیختگی و شکست، دو عامل ژئوتکتونیکی و تکتونیک بیان شده است. در مطالعه منطقه رستاق که در فاصله 35 کیلومتری ...  بیشتر