تحلیل و طبقه‌بندی چند متغیره برای مدلسازی متغیرهای موثر بر شکل هندسی مخروط افکنه‌های دامنه شمالی کوهستان باقران (جنوب شهر بیرجند)
1. تحلیل و طبقه‌بندی چند متغیره برای مدلسازی متغیرهای موثر بر شکل هندسی مخروط افکنه‌های دامنه شمالی کوهستان باقران (جنوب شهر بیرجند)

مهدی ثقفی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ مریم ربیعی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 73-90

چکیده
    مطالعات گسترده‌ای در مورد زمین شناسی و ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک بیابان‌های ایران انجام شده است. اما در این بین مخروط افکنه‌ها به عنوان یکی از اشکال ژئومورفیک نادیده گرفته شده و یا کمتر به ...  بیشتر