بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی
1. بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی

محمدحسین رضائی مقدم؛ محمدرضا ثروتی؛ صیاد اصغری سراسکانرود

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
    رودخانه به عنوان سیستمی پویا، مکان و خصوصیات مورفولوژیکی خود را همواره بر حسب زمان، عوامل ژئومورفیک، زمین شناختی، هیدرولوژیکی و گاه در اثر دخالت بشر تغییر می‌دهد. رودخانه قزل اوزن یکی از مهمترین ...  بیشتر