پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای
1. پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

محمود خسروی؛ محسن آرمش

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 87-100

چکیده
  طبقه بندی اقلیمی نواحی جغرافیایی از گذشته‌های دور اذهان اقلیم‌شناسان را به خود مشغول کرده است، استفاده از چند پارامتر اقلیمی در روش‌های سنتی به تنهایی نمی‌تواند گویای واقعیت اقلیم نواحی باشد. بنابراین ...  بیشتر