تأثیر فعالیت های خورشیدی بر بارش استان گلستان طی دورهای آماری 1961 تا 2005
1. تأثیر فعالیت های خورشیدی بر بارش استان گلستان طی دورهای آماری 1961 تا 2005

سیده سمیرا میردیلمی؛ محمود خسروی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 33-46

چکیده
  لکه‌های خورشید یکی از شاخص ترین فعالیت‌های سطح خورشید است. ارتباط این فعالیت‌ها با پدیده‌های اقلیمی از دیرباز مورد توجه بوده است بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش لکه‌های خورشیدی بر تغییرات سالانه، ...  بیشتر
پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای
2. پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

محمود خسروی؛ محسن آرمش

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 87-100

چکیده
  طبقه بندی اقلیمی نواحی جغرافیایی از گذشته‌های دور اذهان اقلیم‌شناسان را به خود مشغول کرده است، استفاده از چند پارامتر اقلیمی در روش‌های سنتی به تنهایی نمی‌تواند گویای واقعیت اقلیم نواحی باشد. بنابراین ...  بیشتر