تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالانگ
1. تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالانگ

فاطمه سبک‌خیز؛ سیدحسن حجازی؛ محسن مقدسین

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 69-86

چکیده
    محوطه‌های ژئوتوریستی ازجمله کانونهای جاذب گردشگری است که آمایش آن‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از آموزش‌های صحرائی علاقمندان حوزه‌های طبیعت گردی را پاسخ گو باشد. غار خاصه تراش ازجمله سامانه هائی ...  بیشتر