تحلیلی کارکردی از نقش اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه روستایی مطالعه موردی؛ زاهدشهر در بخش شیبکوه فسا
1. تحلیلی کارکردی از نقش اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه روستایی مطالعه موردی؛ زاهدشهر در بخش شیبکوه فسا

عیسی ابراهیم‌زاده؛ نجمه طیبی؛ یوسف شفیعی

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 151-172

چکیده
    نظر به اینکه تحولات جمعیتی ایران در دهه‌های اخیر، بیش از پیش افزایش تعداد شهرهای کوچک را در پی داشته است؛ این امر عطف توجه به جایگاه و نقش این شهر‌ها در نظام سلسله مراتب شهری کشور از یکسو و کارکردهای ...  بیشتر