تحلیل روند بلندمدت تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه جنوبی رود ارس
1. تحلیل روند بلندمدت تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه جنوبی رود ارس

مرضیه اسمعیل پور؛ یعقوب دین‌پژوه

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 193-210

چکیده
  تبخیر- تعرق پتانسیل () یکی از مهمترین اجزاء چرخه هیدرولوژیکی برای برنامه‌ریزی سیستم‌های آبیاری، آماده سازی داده‌های ورودی برای مدل‌های هیدرولوژیکی بیلان آب و ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم ...  بیشتر