تحلیل تطبیقی شاخص‌های اشتغال شهری شهرستان‌های ایران
1. تحلیل تطبیقی شاخص‌های اشتغال شهری شهرستان‌های ایران

علی زنگی آبادی؛ علیرضا رحیمی؛ سمانه مسیبی

دوره 24، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 109-128

چکیده
  امروزه نقش اشتغال در پویایی زندگی جوامع شهری بر کسی پوشیده نیست، به طوری که می‌توان گفت بسیاری از مسایل و مشکلات جوامع شهری ریشه در ساختار بیمارگونه اشتغال آنها دارد. از طرف دیگر اشتغال و نابرابری دو ...  بیشتر