مدل سازی برآورد منطقه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دره رود اردبیل
1. مدل سازی برآورد منطقه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دره رود اردبیل

مقصود خیام؛ رسول صمد زاده؛ عبدالرحیم فاضلی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 153-178

چکیده
  بار معلق رودخانه شامل مواد معدنی و آلی است که در جریان رود به ویژه جریان‌های آشفته، پخش شده و بدون تماس با بستر تا مسافت‌های زیادی جابجا می‌شود. مواد معدنی مشخصا شامل ذراتی در اندازه ی رس تا دانه‌های ...  بیشتر