برآورد کمی ظرفیت برد گردشگری حاشیه زنجانرود
1. برآورد کمی ظرفیت برد گردشگری حاشیه زنجانرود

تقی حیدری؛ ابوالفضل مشکینی؛ طاهره نعمتی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 75-92

چکیده
  یکی از اهداف گردشگری و رفتن به دل طبیعت، رسیدن به آرامش درون و جست وجوی انرژی‌های طبیعی است. مکان‌های طبیعی نظیر کنار رودها و دریاها، جلگه‌ها و. ..همچنین اماکن تاریخی و زیارتی؛ مناطقی برای تجربه این آرامش ...  بیشتر