تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها
1. تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها

زهراسادات حسینی؛ ماریا امیرزاده؛ حسن لشکری

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 15-24

چکیده
  برای شناخت و درک بهتر شرایط اقلیمی کنونی و برنامه ریزی برای آینده نیاز به شناسایی شرایط اقلیمی دیرینه وچگونگی تغییرات آن درطول زمان تا عهد حاضر می‌باشد. راههای مختلفی برای شناسایی این تغییرات وجود دارد. ...  بیشتر