بررسی ارتباط بین شاخص نوسان جنوبی (SOI) و بارش بازسازی شده زاگرس میانی
1. بررسی ارتباط بین شاخص نوسان جنوبی (SOI) و بارش بازسازی شده زاگرس میانی

قاسم عزیزی؛ محسن ارسلانی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 41-54

چکیده
  بر اثر جابجایی هسته آب گرم در اقیانوس آرام، اقلیم بسیاری از مناطق کره زمین به صورت مستقیم و یا به شکل پیوند از دور تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی طولانی مدت ارتباط بین شاخص نوسان ...  بیشتر