ارزیابی و اولویت‌بندی مولفه‌های آمیخته بازاریابی(P7) در توسعه توریسم روستایی (مطالعه موردی شهرستان‌های آمل و بابل)
1. ارزیابی و اولویت‌بندی مولفه‌های آمیخته بازاریابی(P7) در توسعه توریسم روستایی (مطالعه موردی شهرستان‌های آمل و بابل)

حمید برقی؛ حمید برقی؛ زینب کاظمی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 141-152

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، ارزیابی وضعیت موجود توریسم روستایی در شهرستان‌های آمل و بابل با آمیخته بازاریابی می‌باشد. آمیخته بازاریابی مورد بررسی در این تحقیق شامل هفت مولفه(P7) مکان، برنامه‌ریزی و مدیریت، شواهد ...  بیشتر