بهبود مدیریت منابع و کیفیت نقشه‌های ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: فرخ‌شهر- چهارمحال و بختیاری)
1. بهبود مدیریت منابع و کیفیت نقشه‌های ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: فرخ‌شهر- چهارمحال و بختیاری)

آسیه هادی نژاد؛ محمدحسن صالحی؛ محسن باقری؛ عباس امینی فسخودی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 195-204

چکیده
  ارزیابی و طبقه‌بندی تناسب اراضی از جمله مفیدترین راهکارهای مدیریتی و بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع اراضی به حساب می‌آید. مبنای مطالعات ارزیابی تناسب اراضی، نقشه‌های خاک می‌باشد. در روش‌های مرسوم ...  بیشتر