تأثیر فعالیت های خورشیدی بر بارش استان گلستان طی دورهای آماری 1961 تا 2005
1. تأثیر فعالیت های خورشیدی بر بارش استان گلستان طی دورهای آماری 1961 تا 2005

سیده سمیرا میردیلمی؛ محمود خسروی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 33-46

چکیده
  لکه‌های خورشید یکی از شاخص ترین فعالیت‌های سطح خورشید است. ارتباط این فعالیت‌ها با پدیده‌های اقلیمی از دیرباز مورد توجه بوده است بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش لکه‌های خورشیدی بر تغییرات سالانه، ...  بیشتر