بررسی پیامدهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستای زیارت در استان گلستان
1. بررسی پیامدهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستای زیارت در استان گلستان

ابوالقاسم عربیون؛ ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 15-32

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارزیابی پیامدهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی است که به صورت مطالعه موردی در روستای زیارت شهرستان گرگان در استان گلستان به انجام رسیده است. تحقیق کمی حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ...  بیشتر