تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی
1. تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی

مرضیه مجد؛ جواد خوشحال؛ داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ جواد خوشحال

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 169-178

چکیده
  مطالعه فنولوژی برای تنظیم برنامه‌های بهره برداری از گیاهان، میزان ترکیبات موثر، جمع آوری بذر و مبارزه با آفات گیاهی حایز اهمیت فراوان است. در‌این پژوهش مراحل فنولوژیکی گل محمدی و نیازهای حرارتی آن ...  بیشتر