هویت آیینه‌ای هسته مدنی ایران (ایده‌ای درحوزه دانش جغرافیا)
1. هویت آیینه‌ای هسته مدنی ایران (ایده‌ای درحوزه دانش جغرافیا)

طیبه محمودی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 79-90

چکیده
  ایران سرزمین متکثری است که تنوع و تفاوت‌های سرزمینی، فرهنگی و هویتی آن از جمله ویژگی‌های بارز و شاخص آن بشمار می آید. با این وجود در ادوار تاریخی همواره با همه قبض و بسط‌های مقطعی، همگرایی خود را تحت ...  بیشتر