تحلیل ویژگی‌های پراکنش فضایی در منطقه زاگرس
1. تحلیل ویژگی‌های پراکنش فضایی در منطقه زاگرس

محمدرضا رضایی؛ طاهر پریزادی؛ حجت شیخی

دوره 25، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 157-170

چکیده
  عدم تعادل و تمرکز شدید از جمله ویژگی کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاست‌های رشد قطبی به شمار می‌آید که در نتیجه این سیاست، تمام امکانات در یک یا چند منطقه تمرکز می‌یابد و سایر مناطق ...  بیشتر