نظریه آشوب در ژئومورفولوژی جریانی (مطالعه موردی تغییرات بستر رود کل، هرمزگان)
1. نظریه آشوب در ژئومورفولوژی جریانی (مطالعه موردی تغییرات بستر رود کل، هرمزگان)

هیوا علمی زاده؛ سیاوش شایان؛ سیاوش شایان

دوره 25، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 217-230

چکیده
  چکیده نظریه کیاس به بیان نوعی نظم در چهارچوب روندی بی‌نظم می‌پردازد، گرچه سیستم‌های پیچیده صرفاً ظاهری پر آشوب و نامنظم دارند و درنتیجه نامنظم و تصادفی به نظر می‌رسند، در ‌واقعیت دارای نظمی پیچیده ...  بیشتر