بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین
1. بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین

عبدالمجید محمدی؛ بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ عبدالرئوف شاهوزئی

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  بارش به عنوان مهمترین عنصر اقلیمی همواره در سرزمین ایران از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده است. این پیچیدگی ها که بیشتر ناشی از موقعیت جغرافیایی این سرزمین پهناور بوده است باعث گردیده است که بارش از توزیع ...  بیشتر