تحلیل تحولات فرم فضایی شهر یزد طی سالهای 1375 تا 1390
1. تحلیل تحولات فرم فضایی شهر یزد طی سالهای 1375 تا 1390

فرزانه دستا؛ کرامت‌ا... زیاری؛ محمود قدیری

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 17-36

چکیده
  از موضوعات حیاتی قرن بیست و یکم در ارتباط با پایداری شهر، الگوی رشد شهر است. الگوی رشد شهر به عنوان الگوی فضایی فعالیت‌های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف می‌شود و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکنده ...  بیشتر