پهنه بندی حساسیت خطروقوع زمین لغزش با استفاده از مدل احتمالاتی  وزن واقعه(تئوری بیزین)؛مطالعه موردی:حوضه آبخیز بار نیشابور
1. پهنه بندی حساسیت خطروقوع زمین لغزش با استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه(تئوری بیزین)؛مطالعه موردی:حوضه آبخیز بار نیشابور

شهرام بهرامی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمود حبیب اللهیان؛ مجید ابراهیمی

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 125-144

چکیده
  مقدمه یکی از وظایف مهم دانش ژئومورفولوژی کاربردی، بررسی موقعیّت و ارزش محیط‌های انسانی خطرپذیر و آسیب‌پذیر در برابر انواع مخاطرات ژئومورفیک است. رخدادهای طبیعی فرآیندهای پیچیده‌ای هستند که بر تمامی ...  بیشتر