ارزیابی پیش‌بینی خشکسالی شاخص عملکردگندم توسط داده‌های سنجش از راه دور در استان اصفهان
1. ارزیابی پیش‌بینی خشکسالی شاخص عملکردگندم توسط داده‌های سنجش از راه دور در استان اصفهان

محمدباقر بهیار؛ محمدتقی زمانیان؛ الهام پیشداد

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 37-56

چکیده
  به منظور پیش بینی خشکسالی در اراضی تحت کشت استان اصفهان، استفاده از مدل توسعه یافته فیزیکی آگروهیدرولوژیکی SWAP برای سال زراعی 1389-1390 مورد اجرا قرار گرفت. داده‌های ورودی مورد نیاز این سامانه شامل داده‌های ...  بیشتر